Algemene voorwaarden

1. Identiteit van de dienstverlener

VZW BODYMIND ACADEMY (hierna: “BMA”)
Oeverstraat 13
9140 Temse (België)
BTW : 0761.458.710
E-mail : info@bodymindacademy.be

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, offerte, overeenkomst, levering van diensten en/of factuur met en van BMA.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de account. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien BMA deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft.

3. Online platform

3.1. Het online platform ‘slow move’ (hierna: “Platform”) is eigendom van BMA.

3.2. BMA geeft gratis toegang tot het Platform aan een account na goedkeuring van diens inschrijving.

3.3. De account kan na deze goedkeuring onbeperkt persoonlijk gebruik maken van alle info die op het Platform staat.

3.4. De account krijgt toestemming om onder volgende strikte* voorwaarden de video’s en info van het Platform te delen:

  • het delen van de video’s gebeurt enkel in het kader van een therapeutische begeleiding
  • het delen van de video’s of het gebruiken van de info op het Platform mag nooit met commerciële doeleinden
  • het delen van de video’s met de eerste 10 patiënten/cliënten is kosteloos
  • bij meer dan 10 patiënten/cliënten dient de account een jaarabonnement aan te gaan met BMA conform art. 4 van deze algemene voorwaarden.

3.5. BMA staat in voor het onderhoud en de werking van het Platform. BMA engageert zich ervoor om regelmatig de info op het Platform te updaten.

4. Aangaan van een abonnement en Duur

4.1. Het jaarabonnement kan op elk ogenblik aangegaan worden door de account. Na het storten van het verschuldigde bedrag zal de account, binnen de 48 uren, een onbeperkt aantal patiënten/cliënten kunnen toevoegen en komt een overeenkomst tot stand voor de duur van 1 jaar vanaf de datum van betaling.

4.2. Het jaarabonnement wordt automatisch hernieuwd behoudens opzegging door één van de partijen uiterlijk 1 maand vóór de einddatum. Bij wijzigingen m.b.t. het verschuldigde bedrag wordt de account 1 maand vóór de einddatum verwittigd.

Elk der partijen heeft de mogelijkheid om het abonnement op elk ogenblik op te zeggen per aangetekend schrijven. Partijen gaan akkoord dat de opzegging uitwerking heeft de eerste werkdag na de verzending van het aangetekend schrijven. De account gaat uitdrukkelijk akkoord dat bij opzegging tijdens de duur van het abonnement, het verschuldigd jaarbedrag voor de gestarte periode in elk geval verschuldigd blijft.

4.3. Het verzend / levering / annuleringsbeleid van BMA maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden. Vanaf het moment van aanvang van de cursus vervalt het recht op restitutie.

5. Facturatie en betaling

5.1. Het door de account betaalde bedrag binnen het betaalplatform geldt als factuurbedrag.

5.2. Het bedrag van onze facturen is contant betaalbaar op de zetel van BMA tegen de op de factuur vermelde vervaldatum, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

5.3. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 8% per jaar verschuldigd en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van volledige betaling, onverminderd de andere rechten die BMA kan doen gelden. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldatum is tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR.

5.4. BMA behoudt zich het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijk niet-betaling van een factuur of enige andere inbreuk van de account op zijn verbintenissen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de overeenkomst met de account te schorsen of deze met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en dit onverminderd enig ander recht dat BMA kan laten gelden.

6. Klachten

Elke klacht over gefactureerde diensten, van welke aard ook, dient de account aan BMA per aangetekend schrijven te richten binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest conform dit artikel wordt de account geacht de verrichte diensten alsook factuur definitief te hebben aanvaard.

7. Intellectuele eigendomsrechten

Alle info : video’s, teksten, artikels, foto’s,… die op het Platform staan, zijn intellectueel eigendom van BMA. Het terbeschikkingstelling van de info strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

8. Gegevensbescherming

De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan de Privacy verklaring van BMA. Deze Privacy verklaring maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Hoewel BMA de grootste zorg besteedt bij het online plaatsen van info op het Platform, is BMA op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de door haar gepubliceerde info, noch het optreden of uitlatingen van de lesgever(s).

9.2. Onze eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot de werkelijk geleden directe schade aan de account, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade, verlies aan cliënteel en/of enige andere gevolgschade.

9.3. BMA is niet aansprakelijk voor schade aan derden, zoals, maar niet beperkt tot, de contractuele aansprakelijkheid of vertragingsschade opeisbaar door een derde partij bij de account. Derhalve dient BMA de account geenszins te vrijwaren.

9.4. Voor zover BMA aansprakelijk wordt gehouden voor enige schade, is haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag dat werd gefactureerd aan de account.

10. Overmacht

In geval van overmacht, te weten elke omstandigheid buiten de wil van BMA om en die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert (zoals, onder meer, technische problemen m.b.t. het Platform, staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, brand, overstroming, elektriciteitspanne, in gebreke blijvende leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden), kan BMA haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

11. Geschillen

Indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet aanvaarde mate.

De overeenkomst tussen BMA en de account zal worden geïnterpreteerd en beheerst door het Belgisch recht.

Indien de partijen een voorkomend geschil niet minnelijk kunnen regelen, zullen de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen uitsluitend bevoegd zijn om het geschil te beslechten.