Verkoopsvoorwaarden

Verzend / annulering / leveringsbeleid

 1. Onderhavig verzend / annulering / leveringsbeleid maakt integraal deel uit van de ruimere algemene voorwaarden van BMA die te vinden zijn op de website https://www.bodymindacademy.be/.
 2. Een jaarabonnement kan op elk ogenblik aangegaan worden door de account.
 3. Na het storten van het verschuldigde bedrag zal de account, binnen de 48 uren, een onbeperkt aantal patiënten/cliënten kunnen toevoegen en komt een overeenkomst tot stand voor de duur van 1 jaar vanaf de datum van betaling.
 4. Het jaarabonnement wordt automatisch hernieuwd behoudens opzegging door één van de partijen uiterlijk 1 maand vóór de einddatum. Bij wijzigingen m.b.t. het verschuldigd bedrag wordt de account 1 maand vóór de einddatum verwittigd.
 5. Elk der partijen heeft de mogelijkheid om het abonnement op elk ogenblik op te zeggen per aangetekend schrijven. Partijen gaan akkoord dat de opzegging uitwerking heeft de eerste werkdag na de verzending van het aangetekend schrijven. De account gaat uitdrukkelijk akkoord dat bij opzegging tijdens de duur van het abonnement, het verschuldigd jaarbedrag voor de gestarte periode in elk geval verschuldigd blijft.
 6. Conform art. VI.47 WER heeft de account in zijn hoedanigheid van consument bij een overeenkomst op afstand het recht om de overeenkomst zonder motivering gedurende 14 dagen te herroepen.
  Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de consument BMA via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per e-mail of per aangetekend schrijven) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen.
  Vanaf het moment van aanvang van de cursus vervalt het recht op restitutie.
  De terugbetaling zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop BMA werd geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen, gebeuren op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn.
  In de relatie tussen professionele partijen (B2B) gelden de bepalingen van dit artikel niet.
 7. BMA behoudt zich het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijk niet-betaling van een factuur of enige andere inbreuk van de account op zijn verbintenissen (bv. indien er onrechtmatig gebruik gemaakt werd van het Platform), van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de overeenkomst met de account te schorsen of deze met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en dit onverminderd enig ander recht dat BMA kan laten gelden.
 8. Bij klachten of technische problemen kan de account steeds terecht op info@bodymindacademy.be.